Sajt

Harmincegy országban szeretik

Részvételi és játékszabályzat 2015.10.24.

Fitbalance Hajdú Fitt nyereményjáték

2015. október 24.  

1. A Kőröstej Kft., székhelye: 2745 Kőröstetétlen, Abonyi u. 2. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

A Játék 2015. október 24. 08.00 órától 2015. október 25. 18.00 óráig tart.  

2.   A JÁTÉK MENETE:  

A játék során a Játékosnak a Fitbalance Fesztiválon a Hajdú sajt standon elhelyezett gyűjtőládába kell bedobnia az erre a célra a rendezvényen kiosztott ingyenes, teljesen kitöltött nyereményszelvényt.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele minimum 1 darab, pontosan beazonosítható, a kérdésre helyes választ adó nyereményszelvény elhelyezése a gyűjtőládába, a szelvényen kitöltendőő adatok maradéktalan megadásával.

A Játék végét követően helyes választ adó játékosok között három sajtcsomag kerül kisorsolásra. A sorsolásra véletlenszerűen, kézi módszerrel kerül sor (a sorsolás nem nyilvános).

 

A három nyereménycsomag tartalma: 

  • 3 db Hajdú grill sajt (240 g)
  • 1 db Hajdú füstölt parenyica XL (190 g)
  • 1 db Hajdú Fitt Labneh joghurtsajt (180 g)
  • 1 db Hajdú Fitt friss sajt (220 g) 

A sorsolás időpontja: 2015. október 27. 14.00 óra 

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. 

A nyeremény készpénzre nem váltható.  

 

3. A Szervező a sorsolást követő 5 napon belül email üzenet (a továbbiakban: ”Üzenet”) formájában értesíti a nyertes Játékost. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost a Szervező elérhetőségeiről (név, email-cím). A nyertes Játékos az Üzenet kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem létező, nem használt email-cím) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes az Üzenet kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül nem jelentkezik, vagy nem veszi át nyereményét 30 napon belül, vagy nyereményéről önként lemond, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

4. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott email-címmel, profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

5. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6. A nyeremények átadása Budapesten a Kőröstej Kft. kereskedelmi irodájában, illetve a megyeszékhelyeken előre egyeztetett helyszíneken történik. A nyeremény-átadásról a Szervező képviselője fényképet készíthet, melyhez azonban minden esetben a nyertes előzetes hozzájárulását kéri. A nyereményt terhelő esetleges személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget, illetve a fenti helyszínekre az egyszeri belföldi kézbesítés költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, külföldi kézbesítés) a nyertest terhelik. A nyertesnek a nyeremény átvétele előtt az alábbi adatokat is meg kell adnia: adóazonosító jel, TAJ szám, anyja neve, születési helye, születési ideje, lakcíme. Részvételével a játékos hozzájárul, hogy email-címére a Kőröstej Kft. információkat, ajánlatokat küldjön.

7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely az Kőröstej Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére.

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 

 Budapest, 2015. október 24. Kőröstej Kft.  

Így készíts bármikor 5 perc alatt tökéletes grill sajtot >>>  

Szeretnél máskor is játszani sajtcsomagjainkért? Katt ide és kedveld Facebook-oldalunkat >>> 

Vásárolna nálunk?

Nagykereskedőknek, üzletláncoknak: +36 1 239 0892