#HAJDUGRILLPARTY Játékszabályzat

I. A Játékszabályzat hatálya
 
A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2745 Kőröstetétlen, Abonyi út 2.; Cg. 13 09 064316; adószám 10637959244) mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező), illetve a NetKids Multimédia Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 4. 3. emelet 11.; Cg. 01-09 911631.; adószám: 14607734243), mint a Játék lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) adta ki a 2022. évben megrendezésre kerülő „#Hajdugrillparty” hajdusajt.hu oldalon lebonyolított promóciós játékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék).
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
 
A Játék független a Facebook és Google felületektől, melyek nem támogatják, valamint nem vesznek részt benne.
 
Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel, vagy kifogással lépne fel.
 
A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni. Szervező és a Lebonyolító jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.
A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
II. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik érvényes Instagram profillal rendelkeznek, valamint a Játék időtartama alatt feltöltenek egy képet saját Instagram oldalukra, melynek leírásában szerepel a #hajdugrillparty hashtag.
Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél és Lebonyolítónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
 
A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.
 
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél; c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.
 
III. Nyeremények

A Játék során összesen 1 darab nyeremény kerül kisorsolásra:

Főnyeremény:

-50.000 Ft-os ajándékutalvány, melyet a https://grilltarsasag.hu/ oldalon tudnak beváltani.

A nyeremények utáni adófizetési kötelezettséget minden esetben a Szervező vállalja.

IV. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban
 
A Játékban a II. pontban részletezett személyek vehetnek részt az alábbiak szerint:
 
A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt feltölt egy képet az Instagram profiljára, a hozzá tartozó szöveges leírásban pedig elhelyezi a #hajdugrillparty hashtag-et.
 
A feltöltött kép nem sértheti az Instagram Felhasználási feltételeit (https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870/?helpref=uf_share).
 
A Játékosoknak lehetőségük van az adott kép, vagy hashtag eltávolítására, ilyenkor automatikusan visszavonják a Játékba való nevezésüket. A sorsoláson kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék lezárása után történő sorsolás időpontjában érvényes Instagram profillal és a #hajdugrillpari hashtag-et tartalmazó képpel rendelkeznek. A hashtag, vagy a kép eltávolításából adódó valamennyi következményt a Játékosok maguk viselik.
 
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.
 
V. A Játék időtartama

A Játék kezdete: 2022.06.14. 00:00
A Játék vége: 2022.07.17. 23:59
A Játékosok a megjelölt Játék kezdő és záró időpontja között tudnak a Játékban részt venni.

VI. Sorsolás

A Főnyeremény a játék végén, számítógépes algoritmus segítségével, sorsolási bizottság jelenlétében kerül kisorsolásra automatikusan. A sorsolás nem nyilvános. Azonos időben 3 pótnyertes is kisorsolásra kerül. A nyeremények sorsolásának időpontja: 2022.07.18 10:00

VII. Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

A Főnyeremény nyertesét a Lebonyolító a hajdusajt.hu oldalon teszi közzé. A Játékosok elfogadják, hogy a Lebonyolító a nyertes Játékos nevét az oldalon közzétegye.

A Nyeremény átvételének módjával és a nyertes címével kapcsolatban a Lebonyolító a sorsolási szoftverén keresztül azonnal, automatizáltan felveszi a kapcsolatot a Nyertessel e-mail formájában. Amennyiben a Nyertes nem válaszol 1 munkanapon belül a kapcsolatfelvételre, a Lebonyolító egy további alkalommal megpróbálja felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a kódfeltöltés során megadott elérhetőségein keresztül manuálisan. Amennyiben a Nyertes a manuális értesítésre sem válaszol további 2 munkanapon belül, automatikusan eláll a Nyereményhez való jogosultságától.

Amennyiben a Nyertes elveszti a Főnyereményre való jogosultságát, a Sorsolási bizottság jelenlétében kisorsolt első pótnyertes lép automatikusan a helyébe, akivel a kapcsolatfelvétel azonos módon történik, azonos szabályok szerint. A második és harmadik pótnyertesre ugyanezen feltételek/szabályok vonatkoznak.

Szervező kizárja a felelősséget a Játékos által helytelenül megadott elérhetőség miatt meghiúsuló kapcsolatfelvétel esetén.

A Főnyereményt a Lebonyolító elektronikus úton juttatja el a nyertes számára a kapcsolatfelvétel során megadott címre. A Lebonyolító nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címéből eredő károkért. A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés költsége a Lebonyolítót terheli.

A Játékosoknak lehetőségük van arra, hogy nyeremény esetén elálljanak a nyereményüktől, amennyiben mégsem kívánják azt átvenni. A nyereményről való lemondásból adódó valamennyi következményt a Játékosok maguk viselik. A nyeremény nem ruházható át.

VIII. Adatvédelem, adatkezelés

A Lebonyolító kiemelt fontosságúnak tekinti a Játékkal érintett személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelését. A Lebonyolító a Játék során tudomására jutott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül és adatkezelési tevékenységét az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), a vonatkozó jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága által kiadott ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak, és egyéb közleményeinek megfelelően végzi. A Játékkal összefüggésben a Játékosok személyes adatainak kezelésére vonatkozó tudnivalókat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza:
https://hajdusajt.hu/adatkezelesi-szabalyzat

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán adott hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban - lévén a beazonosításához szükséges személyes adatok hiányában a Játékos sorsoláson való részvétele és a vele történő kapcsolatfelvétel nem lehetséges - a Játékos nem vehet részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

X. Egyéb rendelkezések

A nyeremény másra át nem ruházható.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, a nyeremények postai kézbesítésének költségét és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.

Szervező és Lebonyolító a jelen Játékszabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.